לפרשת פנחס: "לחטאת לה' " – על מה יש לכפר בראש חודש?

בחלקה השני של פרשת פנחס מובאים ציווי הקרבנות  השונים, עולת התמיד, שבת, ראש החודש והמועדים השונים. לעולת ראש החודש מצווה התורה: "ושעיר עזים אחד לחטאת לה' על עולת התמיד ייעשה ונסכה" [כ"ח, ט"ו]. מה לשעיר חטאת ולראש חודש? ומדוע יש להקריב חטאת לה'? על איזה חטא, אם בכלל, מובא שעיר עזים זה דוקא בראש חודש?

התלמוד במסכת חולין [ס, ע"ב] מביא את הדברים המדהימים הבאים: "רבי שמעון בן פזי רמי [=מקשה]: 'ויעש אלוקים את שני המאורות הגדולים' [בראשית, א,ט"ו] וכתיב: 'את המאור הגדול ואת המאור הקטן' [בראשית, א,ט"ו; לכאורה שני כתובים סותרים]. אמרה ירח לפני הקב"ה: רבונו של עולם, אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר אחד? אמר לה [ה' לירח]: לכי ומעטי את עצמך. אמרה [ירח לה'] לפניו: רבונו של עולם, הואיל ואמרתי לפניך דבר הגון אמעיט את עצמי? אמר לה [ה' לירח]: לכי ומשול ביום ובלילה..". וממשיך התלמוד ומציין שהבטיח ה' לירח כי ישראל ימנו לפיה ימים ושנים.., ועוד.למרות זאת ראה ה' שלא נחה דעתה של הירח, לפיכך אמר: "הביאו כפרה עלי שמיעטתי את הירח, והיינו, דאמר רבי שמעון בן לקיש: מה נשתנה שעיר של ראש חודש, שנאמר בו: ל[חטאת] לה'? אמר הקב"ה: שעיר זה יהא כפרה על שמיעטתי את הירח". והדברים מדהימים: הקב"ה בכבודו ובעצמו זקוק לכפרה על פגיעה בירח אותה ברא?! מדוע?

בניסיון לענות על תהייה זו בעל המשך חכמה מפנה אותנו אל המדרש רבה [בראשית, פרשה ו, א] הנותן מענה לשאלה מדוע בכלל נבראו שני מאורות: "אמר רבי עזריה בשם רבי חנינא: לא נברא להאיר אלא גלגל חמה בלבד. אם כן, למה נבראת הלבנה? אלא מלמד שצפה הקב"ה שעתידין עובדי כוכבים לעשותן אלוהות, אמר הקב"ה: מה אם משהן שנים מכחישין זה את זה, עובדי כוכבים עושין אותן אלוהות, אילו היו אחד על אחת כמה וכמה". במילים אחרות, בתחילה ביקש הקב"ה לברוא רק את השמש כמאור יחידי, אך מהחשש שמא בני האדם יעבדו את השמש בשל כוחה ועצמתה, ברא ה' מאור נוסף – את הלבנה, על מנת שהאחד יכחיש את השני, ובני האדם לא יעבדו עבודה זרה לשמש. עצם קיומן של שני מאורות שווים בגודלם ובעצמתם מפחית את הסכנה לעבודת אלילות לשני המאורות, עבודה זרה לאיתני הטבע במקום ליוצרם – הקב"ה.

אך משמועטה הלבנה ע"י הקב"ה כאמור בדברי התלמוד הנ"ל, הקב"ה החזיר לשמש את כוחה הראשוני, והפכה להיות מאור יחידי רב עצמה באיתני הטבע, ומשכך הוחזרה הסכנה לעבודת האלילות לשמש, אותה סכנה שבשלה נבראה הלבנה כמאור נוסף שווה בכוחו לשמש. עם ישראל, לפי המשך חכמה, מצווה על עקירת עבודת האלילות מהעולם, על החדרת התודה לכל בני האדם כי אין לעבוד לאף אחד מאיתני הטבע, ואף לעצומה ולחזקה שבהם – השמש, ועל ייחוס כל כוחות איתני הטבע ליוצרם – הקב"ה. לפיכך, מבקש הקב"ה מעם ישראל להביא כפרה עליו מידי חודש בחודשו, על "חטא" מיעוט הירח שהחזיר לשמש את בכורתה כמאור יחידי, ובכך הגדיל את הסכנה לעבודת אלילים אל השמש. וזו הסיבה שיש להקריב שעיר עיזים לחטאת לה' דוקא בראש חודש, המתקדש ע"י הלבנה.

דילוג לתוכן